Update Mijn Publieke Zaken – Nieuwe functionaliteiten

Vandaag zijn we live gegaan met een update van Mijn Publieke Zaken! In samenwerking met een ontwerper hebben we afgelopen zomer onze e-mails al in een nieuw jasje gestoken om de leesbaarheid te optimaliseren. Daarnaast hebben we in de afgelopen periode nog een aantal andere structurele verbeteringen doorgevoerd.

Om uw belangen goed te kunnen behartigen, is het nodig om precies te weten wat de laatste ontwikkelingen zijn. Het scherp bijhouden van externe ontwikkelingen rond energie- en klimaatbeleid vereist specialistische kennis van zowel de procedures als de inhoud. Onze monitoringdienst Mijn Publieke Zaken houdt u op de hoogte van wat er op uw dossier speelt, zowel in politiek Den Haag als Brussel en indien nodig bij provincies en gemeenten. 

Onze werkwijze
Publieke Zaken is aangesloten op de informatievoorziening van het parlement en verschillende overheidsinstanties in Nederland, Europa en in de provincie en gemeente. Daarnaast maken we gebruik van verschillende slimme zoekmachines, algoritmes en AI om alle maatschappelijk en beleidsmatige ontwikkelingen die relevant zijn voor uw dossiers te volgen. Wij zetten niet zomaar alles door, maar selecteren de voor u relevante beleidsstukken, wetsvoorstellen, moties, amendementen, schriftelijke vragen en andere politieke en specialistische documenten en publicaties. Ook persberichten en weblogs van politieke partijen, brancheorganisaties en werkgevers- en werknemersorganisaties worden gezien. Zelfs voordat wetgeving naar de Tweede Kamer gaat, brengen we u op de hoogte van conceptwetsvoorstellen om tijdig voorbereid te zijn op consultatieprocedures waarin u uw input kunt delen.
 
We analyseren de berichtgeving voor u, brengen de informatie indien nodig direct onder uw aandacht en stellen (mogelijke) vervolgacties en strategische stappen voor.

Met deze update van Publieke Zaken komen verschillende nieuwe functionaliteiten beschikbaar:

Thema en documenttypes
Voor elk thema kunt u bepalen welke documenttypes u binnen dit thema direct, dagelijks of wekelijks wil ontvangen. Zo kunt u de informatievoorziening en frequentie van onze e-mails nog beter op uw persoonlijke behoefte afstemmen.

PZ-documenten
In de sectie PZ-documenten delen de adviseurs van Publieke Zaken relevante samenvattingen en analyses die u eerder al van ons ontvangen heeft. Onder andere de weekmonitoren, analyses van Prinsjesdag en de relevante stukken van de Klimaat en Energie Verkenning 2019 (KEV) treft u hier en zijn direct raadpleegbaar.

Mijn dossiers
Vanaf nu is het ook mogelijk om in uw account op www.mijnpubliekezaken.eu uw eigen dossiers aan te maken en hier voor u relevante documenten in op te slaan. Zo wordt het nog makkelijker om alle relevante documenten van bijvoorbeeld een bepaald wetsvoorstel bij elkaar te verzamelen en altijd paraat te hebben.

Verbeterde zoekfunctie
In de nieuwe vormgeving van Mijn Publieke Zaken hebben we verschillende structurele verbeteringen doorgevoerd in de zoekfunctie. Om snel te komen tot een specifiek document kunt u op veel verschillende extra eigenschappen selecteren zoals datum, thema, auteur, dossiernummer etc.

Agendasynchronisatie
Het was al mogelijk om de gehele politieke agenda vanuit Mijn Publieke Zaken te synchroniseren met uw eigen Google-, iCal- of Outlookagenda. Vanaf nu is het ook mogelijk om een enkel agendapunt vanuit de weekmonitor of vanuit het portaal te importeren in uw persoonlijke agenda.

Publieke Zaken is geen nieuwsdienst, maar een public affairs-adviesbureau. Informatie die wij toesturen is ter zake en wordt voorzien van een advies. Wij plaatsen informatie die wij toesturen altijd in een politieke en procedurele context, zodat u snel kunt beslissen of verdere actie nodig is. Bovendien zal de informatie in duidelijke taal zijn die u intern in uw organisatie kan verspreiden. Uiteraard zijn we ook beschikbaar voor vragen. 

Europa
Veel van het energie-, milieu- en landbouwbeleid komt vandaag de dag uit Brussel. Daarom helpt onze Europese monitoring u om wetgeving vanaf de start aan te zien komen. Via de EU-monitor volgt u de belangrijkste ontwikkelingen in de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers. Wij weten als geen ander dat Europese besluitvorming soms chaotisch en ondoorzichtig oogt. Daarom voorzien wij onze EU-monitor van duidelijke uitleg over de procedures en vervolgstappen. U kunt via Mijn Publieke Zaken in een oogopslag zien in welke fase van de Europese besluitvorming een document of beslissing zich bevindt. Wilt u vervolgens proactief inspelen op de besluitvorming? Ook dat is geen probleem: Publieke Zaken ondersteunt en begeleidt u bij het leggen van contacten in Brussel, zodat u niet alleen op het Haagse Plein maar ook op het Place du Luxembourg de weg weet.

Nederland
Publieke Zaken houdt kantoor op een steenworp afstand van het Binnenhof. Vanzelfsprekend volgen wij de ontwikkelingen op de voet. De nationale monitoring van Publieke Zaken is zeer uitgebreid. Met een abonnement op Mijn Publieke Zaken bent u ervan verzekerd dat u naast de meest relevante wetten en brieven ook de mogelijkheid heeft om te worden geïnformeerd over elk verzoek, e-mailprocedure en schriftelijke vraag. Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid om via Mijn Publieke Zaken verslagen te ontvangen van de meest relevante debatten. Zo biedt Mijn Publieke Zaken voor iedere gebruiker maatwerk.

Provincie en Gemeente
De uitvoering van energie- en milieubeleid komt in steeds grotere mate bij lokale overheden te liggen, bijvoorbeeld via Regionale Energie Strategieën (RES’en). Om grip te krijgen op de uitvoeringsagenda’s van Europees en nationaal beleid is inzicht in de politiek op decentraal niveau van groot belang. Via Mijn Publieke Zaken heeft u toegang tot de politieke besluitvorming in alle Nederlandse provincies en de belangrijkste gemeenten. Wij volgen niet alleen de provinciehoofdsteden, maar ook gemeenten die in de energietransitie een belangrijke rol spelen. Bovendien stroomlijnt Publieke Zaken voor u de informatie die vanuit de gemeenten en provincies komt. Zo zijn wij altijd beschikbaar om nadere analyses te maken van akkoorden, strategieën en begrotingen.

Voor vragen of een vrijblijvend proefaccount kunt u contact opnemen met Thomas Truijens via thomas@publiekezaken.euof 06-27319856.

Stientje van Veldhoven te gast op Publieke Zaken-lezing met Texels tintje

Publieke Zaken stond dinsdag 18 juni in het teken van de circulaire economie. FinCo, CIV Texel, IGES, PARO, KIMO en Stichting de Noordzee tekenden hun samenwerkingsovereenkomst Plastic2Fuel. Deze samenwerking heeft tot doel niet-recyclebaar plastic uit de Noordzee te vissen en dit om te zetten in schone brandstof. De brandstof kan vervolgens aan de visserij geleverd worden, die het plastic in eerste instantie opgevist heeft. Hierdoor ontstaat een circulaire kringloop.

De staatssecretaris opende haar lezing met een reactie op Plastic2Fuel. ‘Er zijn heel veel initiatieven die zich ontwikkelen op het terrein van de circulaire economie en Plastic2Fuel is daar een mooi voorbeeld van.’ Ook neemt ze de aanbevelingen van uit het onderzoek van Annerijn Leegte mee. Zij deed tijdens School at Sea onderzoek naar het plasticprobleem. Van Veldhoven kon niet toezeggen dat zij brandstof verkregen uit plastics zal aanwijzen als vorm van hernieuwbare energie. ‘Dat is nog een afwegingsproces. Daar ga ik eerst met de Tweede Kamer over praten.’

Feit is in ieder geval dat plastics en hun kansen en risico’s wereldwijd in de belangstelling staan. De laatste G20-top in Japan stond volledig in het teken van de circulaire economie. Dat is terecht, als het aan de staatssecretaris ligt. ‘Elk stukje plastic is ooit gemaakt, gekocht en weggegooid. Het is een probleem dat we zelf hebben gecreëerd en zelf moeten oplossen’, aldus Van Veldhoven. Bovendien kan de westerse wereld niet verwachten dat zij haar gebruikte plastic kan dumpen in andere werelddelen. China heeft eerder al aangegeven niet langer plastic te willen importeren en andere Aziatische landen volgen dat voorbeeld. De voorgestelde oplossing om plastic te verhandelen is mooie theorie, maar stuit op een weerbarstige praktijk. ‘Landen als Vietnam en Maleisië hebben daar geen capaciteit voor. Uiteindelijk moet Nederland stoppen met het overzees verschepen van plastic’, stelde de staatssecretaris.

Van Veldhoven zit dan zeker ook niet stil. Zo sloot ze recent het Plastic Pact, dat ondertekend is door ruim zeventig bedrijven en milieuorganisaties en vier doelen omvat die moeten zorgen voor meer recycling en minder gebruik van plastic. Frankrijk publiceerde gelijktijdig eenzelfde soort overeenkomst. Samen met haar buitenlandse collega probeert Van Veldhoven nu de rest van de EU te overtuigen. ‘We zullen de activiteiten van landen bij elkaar moeten brengen.’ Ze wil ervoor zorgen dat mensen binnen én buiten de EU de mogelijkheid hebben om een duurzame keuze te maken. Volgens haar is er veel ruimte om groen en groei met elkaar te verbinden. Dat is ook nodig, want onze steeds welvarendere wereldbevolking heeft in 2050 driemaal de aarde nodig als ons consumptiepatroon niet verandert.

Wat drijft onze staatssecretaris om dit probleem bovenaan haar agenda te zetten? De Parijsdoelen kunnen volgens Van Veldhoven alleen worden gehaald als we ook inzetten op recycling en hergebruik. Daarom is de circulaire economie voor haar zo belangrijk. Ze sloot haar verhaal af met een persoonlijke noot: ‘Ik heb twee kinderen van 11 en 13. Als zij mij later vragen: “Mam, wat heb jij eigenlijk gedaan toen je op die stoel zat?”, dan wil ik kunnen zeggen “Alles wat ik kon”.’

Analyse programma’s Europese Verkiezingen 23 mei

Klimaat en energie is voor veel Nederlandse partijen een belangrijk thema bij de aanstaande Europese verkiezingen op 23 mei. Publieke Zaken signaleert in de verkiezingsprogramma’s een aantal overeenkomsten en verschillen.

CO2-reductie
Bijna alle partijen willen de Europese ambitie voor CO2-reductie omhoog schroeven. D66, PvdA, VVD, CU/SGP (die samen één lijst hebben in Europa) en 50PLUS willen de Europese doelstelling verhogen naar 55% in 2030 (nu 40%), om het ‘Parijs’-doel – geen CO2-uitstoot meer in 2050 – te halen. GroenLinks wil naar 60% en de Partij voor de Dieren zelfs naar 65% in 2030. Alleen het CDA laat zich niet uit over een tussendoel, maar wil wel dat Europa zich houdt aan het Klimaatakkoord van Parijs. Forum voor Democratie wil het Klimaatakkoord opzeggen.
Binnen het huidige Europese systeem van verhandelbare emissierechten (ETS) zijn bijna alle partijen het erover eens dat de prijs per ton CO2 omhoog moet, GroenLinks noemt als enige een bedrag van €40. De Partij voor de Dieren wil het ETS-systeem afschaffen.

Hernieuwbare energie
Op FvD na willen alle partijen het gebruik van fossiele brandstoffen afbouwen. Wind en zon worden het meest genoemd, alleen de VVD wil kernenergie als mogelijke bron behouden en FvD wil dat er Europees onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden van een thoriumcentrale. Ook zijn de meeste partijen bereid om hier subsidiefondsen voor vrij te maken, met name voor innovatie op dit gebied, zoals de ontwikkeling van ‘superbatterijen’ (PvdA).

Circulaire economie
De VVD, PvdA, D66, GroenLinks en PvdD willen allen dat het gebruik van plastic zoveel mogelijk wordt vervangen door duurzamere alternatieven en dat er meer wordt gerecycled. D66, GroenLinks en PvdD noemen daarbij invoering van statiegeld en GroenLinks noemt tariefdifferentiatie als mogelijkheid.

Mobiliteit
Opvallend is dat alleen GroenLinks en D66 in hun programma hebben opgenomen dat fossiele brandstoffen voor auto’s volledig moeten worden uitgebannen. De andere partijen houden het bij het verscherpen van de emissienormen van auto’s. Elektrisch rijden moet volgens GroenLinks, D66, PvdA, CDA en CU/SGP gestimuleerd worden, waarbij D66 en PvdA ook nog expliciet het uitrollen van laadpaalinfrastructuur noemen en het CDA het ontwikkelen van batterijtechnologie als belangrijk element noemt.
Belangrijke rode draad is dat alle partijen, behalve Forum voor Democratie, vinden dat het ambitieniveau in de EU op het gebied van klimaat en energie omhoog moet. Aangezien deze partijen deel uitmaken van Europese groepen met ongeveer dezelfde ideeën is dit een indicator van de plannen waar de nieuwe Europese Commissie, die ergens in het najaar benoemd zal worden, mee gaat komen.

Alle verkiezingsprogramma’s zijn terug te vinden op Mijn Publieke Zaken. Voor vragen of nadere duiding, neem contact op met Julie@publiekezaken.eu.

Commissie tevreden over eigen voortgang Energie Unie

Dinsdag 9 april presenteerde de Europese Commissie haar vierde rapport over de Energie Unie. In ronkende bewoordingen stelt de Commissie dat dit pakket aan maatregelen, met het ‘Clean energy for all Europeans’ pakket (ook wel bekend als het Winterpakket) van eind 2016 als grootste onderdeel, een groot succes is.

Voor Europese begrippen is een onderhandelingsperiode van twee jaar in zulke gevoelige dossiers inderdaad een hele prestatie. De ambities voor 2030 voor hernieuwbare energie, het verminderen van CO2 -uitstoot en energie-efficiëntie zijn naar boven bijgesteld, waarmee – indien deze doelen ook daadwerkelijk worden behaald- de EU zich houdt aan de afspraken uit het Parijs-akkoord. Ook wordt flink de portemonnee getrokken voor onderzoek en innovatie, onder andere om de Europese batterijenproductie een boost te geven en voor het verbeteren van de energie-infrastructuur. Goede berichten dus, zo vlak voor de Europese verkiezingen eind mei.

De vraag is wel of al deze richtlijnen ook daadwerkelijk leiden tot een vermindering van de CO2-uitstoot. Immers: met het vaststellen van ambities alleen worden deze nog niet waargemaakt. De uitvoering ervan ligt grotendeels op het bordje van de lidstaten, waarbij sommigen, waaronder Nederland, nog behoorlijk achterlopen in het behalen van de nationale doelstellingen.  Veel zal dus ook afhangen van de uitslag van de EP-verkiezingen, en de mate waarin de nieuwe Europese Commissie aan deze ambities concreet invulling geeft.

Al het nieuws over de Europese verkiezingen en de ambities van de nieuwe Europese Commissie op energiegebied is te volgen via onze EU-monitor. Proefabonnement? Neem contact op met anne@publiekezaken.eu

Podcast BNR energie gaat van start

VaRemco de Boerndaag start de reeks uitzendingen van de nieuwe podcast BNR Energie met presentator Remco de Boer. De podcast gaat volledig over de energietransitie en is te luisteren via BNR.nl, de BNR-app, Spotify en Itunes.

In de eerste aflevering van BNR Energie gaat Remco de Boer in gesprek met een echte Zeeuw. Met als thuisbasis Middelburg, maar sinds 2010 ‘gestationeerd’ aan het Binnenhof. VVD-Kamerlid André Bosman.

Luister hieronder naar de podcast:
#1 Wat is de energieagenda van de VVD?

#2 De chef windenergie

#3 De activist

#4 De econoom

#5 De rekenmeester

#6 De grootverbruiker

#7 De energieagenda van het CDA

 

Minister Kamp benoemt drie nationale iconen; onder andere Redstack – Blue Energy

Redstack – Blue Energy (Sneek)

Minister Kamp benoemt drie nationale iconen; onder andere Redstack – Blue EnergyBlue Energy staat voor het opwekken van elektriciteit uit het verschil in de zoutconcentratie van zout en zoet water. Het bedrijf achter Blue Energy, Redstack, van ondernemer Rik Siebers heeft een innovatieve technologie ontwikkeld waarmee energie via omgekeerde elektrodialyse opgewekt kan worden. Het concept wordt al toegepast op de Afsluitdijk waar gebruik wordt gemaakt van zoet water uit het IJsselmeer en zout water uit de Waddenzee. De technologie heeft niet alleen exportpotentie, het past ook volledig in de transitie naar een duurzame elektriciteitsproductie zonder CO2 uitstoot. De leveringszekerheid van de energie is hoog. Water stroomt altijd: ook als het niet waait of de zon niet schijnt.

De drie nieuwe Nationale Iconen worden volop ondersteund door het kabinet. Zo krijgen de innovaties elk een minister of staatssecretaris als eigen ambassadeur. Dit biedt toegang tot een groot netwerk in binnen- en buitenland, helpt bij het vinden van financiering en nieuwe partners en geeft ondersteuning vanuit de overheid.

Meer informatie over de verkiezing is te vinden via www.nationaleiconen.nl.

Publicatie Nationale Energieverkenning 2016 en evaluatie energieakkoord

Op vrijdag 14 oktober werden de Nationale Energieverkenning 2016 (NEV 2016), en de evaluatie van het energieakkoord gepresenteerd.

Afgelopen vrijdag stonden de Nationale Energieverkenning (NEV) 2016 en de evaluatie van het energieakkoord op de agenda van de Ministerraad. Klik hier voor de publicaties.

De Nationale Energieverkenning is een jaarlijks rapport over de energiehuishouding van Nederland en de uitstoot van broeikasgassen en vormt daarmee de feitenbasis voor de politieke besluitvorming. NEV 2016 geeft een gemengd beeld: sommige energie- en klimaatdoelen zijn haalbaar, andere zijn nog ver weg.

Zo lijkt de 25% broeikasgasreductie in 2020 net haalbaar. Opvallend is dat de emissies van 1990 naar boven zijn bijgesteld (o.a. rond dieselverbruik verkeer) en de emissieramingen voor 2020 zijn naar beneden bijgesteld (o.a. vanwege meer stroomimport). Daarmee lijkt de druk van de ketel voor het kabinet in de Urgenda klimaatzaak.

Het doel van 14% hernieuwbare energie in 2020 lijkt niet te worden gehaald en blijft steken op 12,5%. Ook het doel van 100 PJ extra energiebesparing in 2020 Lijkt moeilijk haalbaar. Verder verwacht de NEV een toenemende productie uit kolencentrales en stelt zij dat bij een maximumproductie van het Groningenveld van 24 mrd m3 per jaar, Nederland nog langdurig in de eigen gasbehoefte kan voorzien.

De ontvangst van de NEV 2016 en de evaluatie van energieakkoord leken hier en daar toch wat somber. Als de makkelijke maatregelen eenmaal genomen zijn wordt het een stuk moeilijker’ zo stelt Pieter Boot, hoofd sector Klimaat, Lucht en Energie bij het Planbureau voor de Leefomgeving en medeopsteller van de Nationale Energieverkenning.

De uitdaging om over te schakelen op een duurzame en hernieuwbare energievoorziening blijft dus nog een hels karwei. Toch ook goed nieuws, want Minister Kamp informeerde de Tweede Kamer ook over de evaluatie van het Energieakkoord door de KWINK Groep. De evaluatie stelt dat het Energieakkoord aantoonbaar bijdraagt aan een versnelling van het beleid op het gebied van energiebesparing en hernieuwbare energie. Het Energieakkoord gaat nu wel een volgende fase in. Afspraken moeten omgezet en vertaald worden in regelingen en projecten, programma’s en procesresultaten in concrete effecten.

Voor onze relaties organiseren wij binnenkort een lezing over beide rapporten. Wij hebben Marcel Crok gevraagd om een inleiding voor te bereiden. Aan de hand daarvan is gelegenheid voor vraag en antwoord. Marcel Crok is wetenschapsjournalist en onder andere auteur van het boek: ‘De staat van het klimaat’. Er zijn nog een paar plaatsen open. Voor meer informatie info@publiekezaken.eu

 

energieakkoord

Bezoek aan Green Energy Park Dörpen

Eind mei is het team van Publieke Zaken samen met een aantal partners op bezoek geweest bij het Green Energy Park in Dörpen. Het Green Energy park is een internationaal onderzoeksproject, waar windenergie, zonne-energie, diepe geothermie en waterkracht samen komen. Het is bovendien de locatie waar elektriciteit binnenkomt van de verschillende Duitse offshore windparken. De transporteerbare gelijkstroom wordt hier omgezet tot voor huishoudens bruikbare wisselstroom. Ook hier speelt de zoektocht naar het juiste medium en de juiste plek om stroom te kunnen op slaan.

 

IMG_0868 Energieversorgung1 green energy park

Opening energiedialoog

Minister Henk Kamp van Economische Zaken en ambassadeur André Kuipers hebben op 7 april in Rotterdam het startsein gegeven voor de energiedialoog. Naast Rotterdam waren er ook in Leeuwarden en Eindhoven bijeenkomsten om de start van de energiedialoog te markeren.

De energiedialoog gaat de komende drie maanden door met het betrekken van mensen bij het vraagstuk van de energietransitie en het ophalen van ideeën voor onze energievoorziening van de toekomst. Alle informatie daarover, en de mogelijkheid om ook online uw mening en ideeën kenbaar te maken, vindt u op de site van de energiedialoog www.mijnenergie2050.nl

Hier vindt u ook een overzicht van bijeenkomsten die in het land worden georganiseerd en bijeenkomsten die het ministerie organiseert in verband met de Energiedialoog.

energiedialoog

Search