Algemene voorwaarden Publieke Zaken B.V.

Versie 1 februari 2024

Publieke Zaken B.V. (“Publieke Zaken”) hanteert de volgende algemene voorwaarden voor al haar werkzaamheden.

 

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van Publieke Zaken.
 2. Toepasselijkheid van de algemene of inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

 

Rechtsbetrekking uitsluitend met Publieke Zaken

 1. Alle opdrachten en andere dienstverlening worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Publieke Zaken, ongeacht enige andere bedoeling. Artikelen 7:404 BW (opdrachtverlening met oog op persoon) en artikel 7:407 lid 2 BW (hoofdelijke aansprakelijkheid meerdere opdrachtnemers) zijn niet van toepassing.
 2. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan werkzaamheden van Publieke Zaken.

 

Uitvoering werkzaamheden

 1. De opdrachtgever verstrekt Publieke Zaken tijdig alle benodigde informatie, en verleent aan Publieke Zaken alle redelijkerwijs te verlangen medewerking, om Publieke Zaken in staat te stellen haar werkzaamheden uit te voeren.
 2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte informatie, ook als deze van derden afkomstig is.
 3. Publieke Zaken voert opdrachten en andere werkzaamheden uitsluitend uit op basis van een inspanningsverbintenis.
 4. Publieke Zaken is niet aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever of derden voortvloeiend uit enige informatie of gegevens van derden.
 5. Wanneer de dienstverlening van Publieke Zaken een duiding inhoudt van informatie of gegevens van derden, zoals overheidsstukken (waaronder beleidsstukken, debatverslagen, wetsvoorstellen, moties en amendementen) of financiële informatie (zoals analyses van derden, beurskoersen of indices), staat Publieke Zaken niet in voor de juistheid van de duiding, informatie of gegevens en kunnen zowel aan de informatie of gegevens als de duiding geen rechten of aansprakelijkheid van Publieke Zaken worden ontleend.
 6. Publieke Zaken mag voor rekening van de opdrachtgever derde(n) inschakelen op de door de derde gestelde voorwaarden. Publieke Zaken mag de voorwaarden, inclusief een eventuele aansprakelijkheidsbeperking, namens de opdrachtgever aanvaarden. Publieke Zaken is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van die derde.
 7. Het is de opdrachtgever of geadresseerde van communicatie van Publieke Zaken niet toegestaan om de resultaten, documenten, informatie en ideeën die voortvloeien uit of verband houden met de door Publieke Zaken verrichtte of te verrichten werkzaamheden openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, zonder dat Publieke Zaken daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.

 

Detacheringen (dit artikel is alleen van toepassing indien sprake is van detachering)

 1. Ingeval van detachering zal Publieke Zaken voor de overeengekomen tijd en periode één of meerdere aan Publieke Zaken verbonden personen aan de opdrachtgever ter beschikking stellen voor het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De resultaten van de werkzaamheden zijn voor risico van de opdrachtgever. Publieke Zaken levert ook in dit geval uitsluitend een inspanningsverbintenis.
 2. Indien op verzoek van de opdrachtgever meer uren worden gewerkt dan is overeengekomen, is opdrachtgever voor deze uren het overeengekomen uurtarief verschuldigd. Als er geen uurtarief is overeengekomen, geldt het standaardtarief naar functieniveau.
 3. De opdrachtgever kan de gedetacheerde persoon of personen slechts inzetten voor andere dan de overeengekomen werkzaamheden indien Publieke Zaken daarvoor voorafgaande, schriftelijke toestemming heeft verleend.
 4. Ingeval door Publieke Zaken gedetacheerde personen op locatie van de opdrachtgever werkzaamheden verrichten, draagt opdrachtgever tijdig en kosteloos zorg voor de noodzakelijke werkruimte die aan alle wettelijke eisen voldoet en voldoende faciliteiten, zoals passende computer- en netwerkvoorzieningen.
 5. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de ter beschikking gestelde medewerker door te (laten) lenen aan derden of voor of door derden werkzaamheden te laten verrichten.
 6. Publieke Zaken kan aan haar verbonden personen aan meerdere opdrachtgevers ter beschikking stellen.

 

Tarieven en facturering

 1. Publieke Zaken factureert maandelijks op basis van gespendeerde tijd, tenzij anders is overeengekomen. Indien van toepassing worden facturen verhoogd met btw en andere belastingen. De betalingstermijn is 14 dagen.
 2. Publieke Zaken hanteert de overeengekomen uurtarieven, jaarlijks door Publieke Zaken te verhogen met een inflatiecorrectie en van tijd tot tijd naar aanleiding van veranderingen als promoties van medewerkers die de werkzaamheden uitvoeren. Indien geen tarieven zijn overeengekomen, hanteert Publieke Zaken haar standaardtarieven.
 3. Onkosten ter uitvoering van een opdracht kunnen worden doorbelast.

 

Aansprakelijkheid

 1. Een fout of onzorgvuldigheid in de dienstverlening van Publieke Zaken kan uitsluitend leiden tot aansprakelijkheid van Publieke Zaken. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in verband hiermee wordt uitbetaald onder de door Publieke Zaken afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eigen risico onder de polis van die verzekering.
 2. Indien geen uitkering krachtens de hiervoor genoemde verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Publieke Zaken beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan aan de opdrachtgever(s) in rekening is gebracht dan wel zal worden gebracht in de periode van 12 maanden voorafgaand aan de aansprakelijkheidsstelling met een maximum van EUR 10.000.
 3. Personen aan Publieke Zaken verbonden zijn in geen geval aansprakelijk. Onder het begrip “personen aan Publieke Zaken verbonden” vallen alle voormalige, huidige en toekomstige aandeelhouders (direct of indirect), met Publieke Zaken verbonden entiteiten en aan Publieke Zaken verbonden werknemers, adviseurs, bestuurders, stagiairs, uitzendkrachten en freelancers. Zij kunnen zich ook op deze algemene voorwaarden beroepen.
 4. De in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook indien de schade is veroorzaakt door bij de uitvoering van de opdracht gebruikte (mobiele) apparatuur, digitale diensten en/of applicaties.
 5. De opdrachtgever vrijwaart Publieke Zaken en de personen aan Publieke Zaken verbonden voor alle aanspraken van derden. Deze vrijwaring omvat tevens de daarmee verband houdende kosten.
 6. De opdrachtgever zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels voor aanvang van de werkzaamheden aan de door Publieke Zaken ingezette personen kenbaar maken.

 

Gegevensbescherming

 1. Alle elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. Publieke Zaken maakt voor haar dienstverlening gebruik van digitale communicatie, gegevensopslag en cloud computing Publieke Zaken is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik daarvan.
 2. Publieke Zaken verwerkt persoonsgegevens van haar opdrachtgevers en daar werkzame personen voor haar dienstverlening. De privacy verklaring van Publieke Zaken is hier te vinden.

 

Rechts- en forumkeuze

 1. Op alle rechtsbetrekkingen met Publieke Zaken is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen worden in eerste aanleg uitsluitend voorgelegd aan het bevoegde gerecht in het arrondissement van Den Haag.