Herziening van het Reglement van Orde – de nieuwe spelregels in de Tweede Kamer.

Op 25 februari 2021 is het voorstel tot algehele herziening van het Reglement van Orde voor de Tweede Kamer aangenomen. Het Reglement van Orde is de verzameling van spelregels voor de Kamer, met voorschriften ten aanzien van bijvoorbeeld haar bevoegdheden en procedures. Voor een effectieve public affairs-strategie is het natuurlijk essentieel om de procedures en de normen in de Kamer te kennen. In dit stuk kijken we naar welke nieuwe spelregels gelden voor de kersverse Tweede Kamer na het verkiezingsreces en waar dit Reglement vandaan komt.

 

Achtergrond

In het jaar 1815 werd het eerste Reglement van Orde aangenomen in de Tweede Kamer. Sindsdien is het Reglement een aantal keer herzien en uitgebreid. De laatste algehele herziening vond plaats in 1994, waarin o.a. werd besloten tot de inrichting van commissievergaderingen. Met een nieuwe commissiestructuur van vaste, tijdelijke en algemene commissies ook werden de bekende debatvormen Algemeen Overleg, Notaoverleg en Wetgevingsoverleg geïntroduceerd.

In de afgelopen 27 jaar zijn op meerdere gelegenheden kleinere wijzigingen in het Reglement doorgevoerd. Zo werd bijvoorbeeld in 1997 de profielschets voor de Kamervoorzitter in het Reglement vastgelegd, ontstond in 1998 het VAO (tweeminutendebat met de mogelijkheid tot het indienen van een motie) en werden in 2003 themacommissies als nieuwe commissievorm ingevoerd. In 2004 werd het spoeddebat geïntroduceerd, wat sinds 2011 door het leven gaat als dertigledendebat. In 2006 kregen burgers de mogelijkheid via een burgerinitiatief onderwerpen te agenderen bij de Kamer.

 

Commissie Van der Staaij

In 2018 is een werkgroep Herziening Reglement van Orde ingesteld, onder leiding van Kees van der Staaij (SGP). Deze commissie heeft in eerste instantie een verkenning gedaan naar de vraag of algehele herziening nodig is en, zo ja, welke herzieningen nodig zijn. Het rapport van deze commissie is op 30 oktober 2019 naar de Kamer gestuurd, in combinatie met een voorstel voor herziening.

De rode draad door de algehele herziening is het verbeteren van de balans in het Kamerwerk. De werkgroep van Van de Staaij constateerde in de verkenning dat de balans tussen debatten in de plenaire zaal en commissiezaal te wensen overliet. De focus van de Kamer ligt volgens de werkgroep te veel op de plenaire zaal met de bekende blauwe zetels.

Zo worden bijvoorbeeld verzoeken tot debataanvragen en brieven alleen tijdens de plenaire regeling van werkzaamheden ingediend. Volgens de werkgroep zou dit soms efficiënter in de commissiezaal kunnen.

Door de focus van de Kamer op de plenaire agenda bestaat er een lange wachtlijst van ongeplande debatten. De volle agenda leidt vaak tot avonddebatten en plots ingelaste stemmingen. Commissievergaderingen moeten hiervoor wijken en de Kameragenda wordt hierdoor erg onvoorspelbaar. De voorstellen van de werkgroep moeten de regelmaat en structuur in de plenaire agenda terugbrengen.

Hiervoor heeft de werkgroep een aantal concrete veranderingen in het Reglement van Orde voorgesteld. Op 25 februari jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met de algehele herziening en de bijbehorende voorstellen. Hieronder volgt een greep uit die nieuwe spelregels die in zullen gaan na het verkiezingsreces.

 

RvW

Het aantal plenaire regelingen van werkzaamheden wordt teruggebracht naar één moment per week. In die regeling kunnen voortaan alleen plenaire debatten worden aangevraagd. Het presidium is verantwoordelijk voor de planning van dit moment, maar dit zal naar verwachting op de dinsdagmiddag zijn. Er blijft ruimte om bij urgente, actuele kwesties een extra regeling van werkzaamheden in te plannen.

 

RvW in commissie

Aanvragen voor brieven van de regering worden voortaan in de commissies afgehandeld. Deze ‘commissie-regeling’ wordt gehouden bij aanvang van elke procedurevergadering. De gedachte hierachter is dat een commissie eerst voldoende geïnformeerd moet zijn voordat een plenair debat over een onderwerp kan worden gevoerd. Uitzondering vormen brieven ten behoeve van een plenair debat dat binnen een week zal plaatsvinden.

 

Vast tijdstip stemmingen

Het uitgangspunt het Regelement van Orde is om stemmingen zoveel mogelijk plaats te laten vinden om vaste tijdstippen in de week. Daarbij wordt het uitgangspunt van vaste stemmomenten in het Reglement opgenomen, maar bestaat wel ruimte om tussentijdse stemmingen te houden wanneer dat noodzakelijk is. Een amendement om naast de dinsdagmiddag ook op donderdag een vast moment voor stemmingen in te bouwen (om 16:00) is verworpen.

 

Vervaltermijn debatten

Het aantal ongeplande debatten vormt een toenemend probleem. Doordat debatten vaak pas na lang wachten gevoerd kunnen worden is het moeilijk voor minderheden om een onderwerp te agenderen. Om de lange lijst debatten beheersbaar te houden, komen alle debataanvragen te vervallen als ze niet binnen 12 weken worden ingepland. Deze termijn kan twee keer worden verlengd. Een debat kan dus nooit langer dan 36 weken op de rol staan.

 

Versterkte rol commissies

Naast de nieuwe commissie-regeling, waarin brieven en debatten kunnen worden aangevraagd, wordt de belangrijke rol van Kamercommissies onderstreept door de enigszins onduidelijke term ‘algemeen overleg’ te vervangen door een meer toepasselijke benaming: ‘het commissiedebat’. Het VAO of VSO zal voortaan ‘tweeminutendebat’ worden genoemd.

 

Procedurevergadering terugkijken

Om de transparantie van de besluitvorming in commissies verder te verbeteren kunnen procedurevergaderingen altijd teruggekeken worden via website van Debat Gemist.

 

Moties

Een ander probleem in de Kamer is de explosieve groei van het aantal ingediende moties. De werkgroep roept op dit punt op tot een meer gericht en selectief gebruik van moties door Kamerleden. Daarnaast onderschrijft de werkgroep andere ontwikkelingen om alternatieven voor het indienen van moties te onderzoeken en te stimuleren, zoals het registreren van toezeggingen op naam van Kamerleden. Met het oog op de effectieve tijdsbesteding van de Kamer wordt de ondersteuningseis voor moties geschrapt. De gevleugelde zin “‘Wordt het indienen van deze motie voldoende ondersteund? Dit is het geval. Dan maakt ze deel uit van de beraadslaging.’” vervalt hiermee.

 

Digitale Zaken

Er wordt een vaste commissie voor Digitale Zaken in het leven geroepen.

 

Artikelsgewijze behandeling wetsvoorstellen

Er is een amendement aangenomen waarin wordt vastgelegd dat de Kamer kan besluiten na een algemene behandeling een wetsvoorstel nog artikelsgewijs te behandelen. Daarbij kan de Kamer besluiten dat de artikelsgewijze behandeling in commissieverband in een wetgevingsoverleg plaatsvindt

 

Eindtijden Kamerdebatten

Er is een motie aangenomen waarin het Presidium verzocht wordt met een structurele oplossing te komen voor het probleem van de eindtijden van Kamervergaderingen. Vanwege de huidige coronamaatregelen eindigt de Kamer uiterlijk om 19:00, maar onder normale omstandigheden kunnen debatten tot diep in de nacht doorgaan.

Vacature Hoofdredacteur Politieke analyse (per 1 mei 2021)

Wij zijn per 1 mei 2021 op zoek naar een Hoofdredacteur Politieke analyse die ons team komt versterken!

Heb jij aantoonbare affiniteit en interesse in het publieke en politieke debat, een kritische blik en uitstekende schrijfvaardigheden, neem dan contact met ons op!

Publieke Zaken is een public affairs-kantoor gevestigd in Den Haag aan de Lange Houtstraat 15b. Wij adviseren bedrijven en organisaties met name in de sectoren energie, duurzaamheid, klimaat, circulaire economie, landbouw en mobiliteit bij hun public affairs-strategie.

 

Functieomschrijving

De hoofdredacteur staat aan het roer van onze politieke analyse-functie binnen Publieke Zaken. Belangrijke taken van de hoofdredacteur zijn het aansturen van het politieke analyseteam, het inschatten van de (commerciële en politieke) waarde van de gegenereerde politieke en maatschappelijke informatie en het vertalen daarvan naar de verschillende informatiekanalen (zowel 1 op 1 als (semi)-publiek).

Wat je dus bijvoorbeeld doet is het bedenken van onderwerpen en artikelen voor publicatie via onze eigen monitoring service (Mijn Publieke Zaken), website en social mediakanalen. Je houdt hierbij rekening met de doelgroep en vaak schrijf je zelf ook artikelen en commentaren. Ook is de hoofdredacteur verantwoordelijk voor het redigeren van teksten, het gaat hierbij om duidingen en verslagen van debatten. Je corrigeert dan teksten van collega’s en geeft hen feedback. Als hoofdredacteur vorm je een brug tussen het Politieke analyse team, het managementteam en team van adviseurs/accounthouders. Met het analisten- en adviseursteam geef je vorm aan de inhoud van de Politieke analyse-activiteiten en met het managementteam overleg je over onder andere de kwaliteit van de Politieke monitoring en de kwaliteit en kwantiteit van de output van de gemaakte politieke analyses.

Als hoofdredacteur neem je de centrale positie binnen de politieke analyse activiteiten. Het is dus belangrijk dat je het team goed kunt aansturen. Goede leiderschapskwaliteiten zijn daarbij onontbeerlijk. Verder ben je kritisch naar je teamleden toe maar geef je ze wel constructieve feedback. Je weet hen te motiveren en te inspireren. Je probeert zowel het product als de werkwijze continu te verbeteren. Ook heb je uiteraard een goed gevoel voor taal (zowel mondeling als schriftelijk), aangezien je anderen feedback geeft, hun artikelen redigeert en zelf meestal ook artikelen schrijft. Tenslotte ben je creatief en stressbestendig. Dat eerste omdat jij verantwoordelijk bent voor de ‘verwaarding’ van de informatie(stromen): hoe kan de informatie zo hoogwaardig mogelijk worden gedeeld. Je bedenkt hierbij wat goed aansluit op de doelgroep en probeert jezelf hierin te onderscheiden van de concurrent. Stressbestendig ben je omdat jij de verantwoordelijkheid voor het eindproduct draagt en dat regelmatig deadlines gehaald moeten worden. Jij moet ervoor zorgen dat je jezelf aan de deadline houdt maar ook dat de andere redacteuren en redactiemedewerkers dat doen.

Taken

 • Dragen van eindverantwoordelijkheid over de Politieke Analyse functie
 • Managementtaken (dagelijkse leiding geven aan het analistenteam)
 • Ontwikkeling van de Politieke analyse functie binnen Publieke Zaken
 • Verbinding leggen tussen de gebruikers en het analistenteam
 • Maximaliseren van de informatie-deling (hoogwaardig, kwalitatief, kwantitatief)

 

Competenties

De belangrijkste competentie van een hoofdredacteur is de leidinggevende capaciteiten als manager, omdat de functie sturing geeft aan alle activiteiten rond de politieke analyse en de vertaling naar verschillende communicatiekanalen. Daarnaast moet een hoofdredacteur over uitstekende communicatievaardigheden beschikken, zowel binnen Publieke Zaken als met klanten en andere stakeholders. Ook een commerciële instelling is over het algemeen belangrijk als hoofdredacteur, omdat ook de dienstverlening richting gebruikers toebehoort tot de verantwoordelijkheden van de hoofdredacteur. In het algemeen zijn voor visie en creativiteit aan te merken als belangrijke competenties. Andere belangrijke woorden zijn weer inspireren, motiveren, controleren en waakzaamheid. Als laatste is het ook belangrijk dat een hoofdredacteur beschikt over een flexibele werkhouding en stressbestendig is.

Wat bieden wij nog meer?

 • We bieden een plek in een klein, hecht team
 • Uitdagende werkzaamheden op het gebied van belangenbehartiging, advisering op het vlak van public affairs omtrent energie- en duurzaamheidsvraagstukken
 • Een dynamische werkomgeving, tegenover het Plein en de Tweede Kamer
 • Een gezellige en informele sfeer
 • Een markconform salaris met goede arbeidsvoorwaarden

 

Interesse?

Stuur voor 15 april 2021 een motivatiebrief en je cv naar Marco@publiekezaken.eu

Kijk voor meer informatie verder op onze website (www.publiekezaken.eu) of bel Marco Bosman (06-46 133 899).

 

 

 

 

Vacature Adviseur (per 1 mei 2021)

Wij zijn per 1 mei 2021 op zoek naar een adviseur die ons team komt versterken!

Heb jij aantoonbare affiniteit en interesse in het publieke en politieke debat, een kritische blik en goede schrijfvaardigheden, neem dan contact met ons op!

Publieke Zaken is een public affairs-kantoor gevestigd in Den Haag aan de Lange Houtstraat 15b. Wij adviseren bedrijven en organisaties met name in de sectoren energie, duurzaamheid, klimaat, circulaire economie, landbouw en mobiliteit bij hun public affairs-strategie.

Wie zoeken wij?

 • Afgeronde master in een relevante studierichting (zoals politicologie, bestuurskunde) en al enige jaren ervaring in het werkveld ‘public affairs’. Dit kan zowel vanuit een bedrijf zijn, belangenorganisatie als vanuit het parlement of ministerie
 • Je hebt dus affiniteit met politiek, media en samenleving
 • Je hebt in algemene zin interesse in vraagstukken op het gebied van energie, duurzaamheid en klimaat, specifieke kennis op het gebied van landbouw en circulaire economie vormen een pré
 • Je bent communicatief, analytisch sterk en zelfstandig;
 • Je bent representatief en servicegericht, zowel naar opdrachtgevers als naar collega’s
 • Goede schriftelijke vaardigheden in zowel Nederlands als Engels
 • Je bent maatschappelijk betrokken, wat bijvoorbeeld blijkt uit enige ervaring als bestuurslid van een studie/studentenvereniging of maatschappelijke organisatie zoals een politieke partij, een sportvereniging of een goed doel;
 • Je kan goed omgaan met stress en druk, en kan goed werken met deadlines

 

Wat bieden wij?

 • We bieden een plek in een klein, hecht team
 • Uitdagende werkzaamheden op het gebied van belangenbehartiging, advisering op het vlak van public affairs omtrent energie- en duurzaamheidsvraagstukken
 • Een dynamische werkomgeving, tegenover het Plein en de Tweede Kamer
 • Een gezellige en informele sfeer
 • Een markconform salaris met goede arbeidsvoorwaarden

 

Interesse?

Stuur voor 15 april 2021 een motivatiebrief en je cv naar Marco@publiekezaken.eu

Kijk voor meer informatie verder op onze website (www.publiekezaken.eu) of bel Marco Bosman (06-46 133 899).

 

Commissie tevreden over eigen voortgang Energie Unie

Dinsdag 9 april presenteerde de Europese Commissie haar vierde rapport over de Energie Unie. In ronkende bewoordingen stelt de Commissie dat dit pakket aan maatregelen, met het ‘Clean energy for all Europeans’ pakket (ook wel bekend als het Winterpakket) van eind 2016 als grootste onderdeel, een groot succes is.

Voor Europese begrippen is een onderhandelingsperiode van twee jaar in zulke gevoelige dossiers inderdaad een hele prestatie. De ambities voor 2030 voor hernieuwbare energie, het verminderen van CO2 -uitstoot en energie-efficiëntie zijn naar boven bijgesteld, waarmee – indien deze doelen ook daadwerkelijk worden behaald- de EU zich houdt aan de afspraken uit het Parijs-akkoord. Ook wordt flink de portemonnee getrokken voor onderzoek en innovatie, onder andere om de Europese batterijenproductie een boost te geven en voor het verbeteren van de energie-infrastructuur. Goede berichten dus, zo vlak voor de Europese verkiezingen eind mei.

De vraag is wel of al deze richtlijnen ook daadwerkelijk leiden tot een vermindering van de CO2-uitstoot. Immers: met het vaststellen van ambities alleen worden deze nog niet waargemaakt. De uitvoering ervan ligt grotendeels op het bordje van de lidstaten, waarbij sommigen, waaronder Nederland, nog behoorlijk achterlopen in het behalen van de nationale doelstellingen.  Veel zal dus ook afhangen van de uitslag van de EP-verkiezingen, en de mate waarin de nieuwe Europese Commissie aan deze ambities concreet invulling geeft.

Al het nieuws over de Europese verkiezingen en de ambities van de nieuwe Europese Commissie op energiegebied is te volgen via onze EU-monitor. Proefabonnement? Neem contact op met anne@publiekezaken.eu

Search