Verkiezingsprogramma’s

De volgende verkiezingen vinden plaats op 15 maart 2017. Wij van Publieke Zaken verzamelen voor u alle (concept) verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen in Nederland.

Aankomende Verkiezingsdebatten

Op de hoogte blijven van alle geplande verkiezingsdebatten rondom het thema klimaat, energie en duurzaamheid?

Punten op het gebied van klimaat, energie en duurzaamheid

Punt 16: Wonen en bouwen

 • 50PLUS wil dat woningcorporaties verplicht worden voldoende en geschikte (en energiezuinige) woningen te bouwen voor senioren.
 • Energiebesparing wordt fiscaal aangemoedigd.
 • De regels voor het bouwen moeten zodanig worden aangepast dat er meer leeftijdsbestendig en energiezuinig wordt gebouwd.
 • De totale woonlasten kunnen door het gebruik van moderne technieken dalen. Overheid en bedrijfsleven worden hiertoe verplicht samen te werken.

Punt 20: Verkeer, auto en wegen

 • Vervoer moet zo onafhankelijk mogelijk worden van olieproductie.

Punt 22: Energie

 • Er wordt afgezien van kernenergie zolang niet alle risico’s zijn uitgebannen en er geen oplossing is voor het kernafval. We zadelen toekomstige generaties niet met deze problemen op.
 • 50PLUS wil zoveel mogelijk hernieuwbare energie tegen een zo laag mogelijk tarief.
 • Besparende maatregelen worden gestimuleerd en desnoods afgedwongen.
 • Gasboringen mogen nooit een bedreiging voor de huizenbewoners zijn.

Punt 23: Milieu en duurzaamheid

 • Door het terugdringen van de CO2-uitstoot en andere milieumaatregelen waakt 50PLUS over de leefbaarheid voor volgende generaties.
 • 50PLUS steunt de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties voor 2030.
 • Om het enorme belang van duurzaamheid te onderstrepen pleit 50PLUS voor een minister van Innovatie en Duurzaamheid.

Punt 39: Innovatie en kenniseconomie

 • De inkoopkracht van de overheid aanwenden om duurzame innovatie te versnellen.

Punt 40: Privatiseringen

 • Geen privatiseringen waar dat niet in het belang is voor de samenleving.
 • Handhaven of het wederom verwerven van meerderheidsbelang door de overheid in essentiële activiteiten, zoals openbaar vervoer, communicatie, energie, water en gezondheidszorg.
 • 50PLUS streeft naar meer nutsbedrijven.

Kijk hier voor het volledige concept verkiezingsprogramma van 50Plus.

Henk Krol 50plus verkiezingen
50Plus logo verkiezingen

Punten op het gebied van klimaat, energie en duurzaamheid

 • Ontwikkelingsbank voor Technologie, Innovatie & Duurzaamheid als aanjager voor verandering
 • Alle gebouwen in 2035 CO2-neutraal
 • De groei naar een circulaire economie waarbij uiteindelijk alle producten na gebruik hergebruikt worden. Afval wordt een grondstof met een nieuwe bestemming
 • Verduurzamen energievoorziening: lokale initiatieven voor duurzame energie, als windmolens (die met subsidie zijn neergezet) verkocht worden moet een deel van de opbrengst terug naar de samenleving
 • Waarborgen leveringszekerheid, o.a. door lokale duurzame bronnen en spreiding import van fossiele brandstoffen: minder fossiel uit meer landen, afhankelijkheid van bijvoorbeeld Rusland beperken
 • Inwoners en bedrijven Groningen compenseren voor gaswinning, en investeringen zodat Groningen vitaal blijft met bedrijvigheid en werkgelegenheid
 • Structurele substantiële middelen voor investeringen in kennis en innovatie, mits het bedrijfsleven hier ook aan bijdraagt.
 • Binnen lopend topsectorenbeleid regionale partners meer ruimte voor eigen prioriteiten geven
 • Een uitstekende digitale infrastructuur en snel internet vormen een basisvoorziening voor een innovatieve economie. Digitale infrastructuur op gelijk niveau stellen met de ‘oude’ infrastructuur op het land, het water en in de lucht. Daarvoor wordt de verantwoordelijkheid binnen de overheid op één plek belegd met een duidelijk mandaat.
 • In de eerlijke economie kiezen voor bedrijven en ondernemers die daadwerkelijk iets toevoegen aan de samenleving: kleine ondernemers (MKB) en familiebedrijven.
 • Meer ruimte voor ondernemers om hun eigen zaak op te zetten en uit te bouwen: minder regels, en het eenvoudiger maken om personeel in dienst te nemen.

Duurzame en lonende landbouw

 • Een minister voor landbouw, natuur en voedsel.

Kijk hier voor het volledige concept verkiezingsprogramma van CDA.

Agnes Mulder CDA verkiezingen
Jaco Geurts CDA verkiezingen
Logo cda verkiezingen

Punten op het gebied van klimaat, energie en duurzaamheid

Energie

 • Snelle en volledige energietransitie binnen één generatie. Wettelijke tussendoelen per 5 jaar voor CO2-reductie (55% in 2030), schone energie (45% in 2030) en energiebesparing (40% in 2030).
 • Gebouwde omgeving energieneutraal. Er komt een grootschalig project voor een warmtetransitie, aansluitplicht voor gas vervalt. Energiebesparingsaftrek voor isolatie, geothermie en warmtepompen
 • ‘Nul op de meter’ bij nieuwbouw vanaf 2018
 • Minimale energiebesparende maatregelen en duurzame toepassingen in bestaande woningen vanaf 2020 verplicht bij verbouwing en verhuizing
 • Huurwoningen worden energieneutraal
 • Gemeenten en corporaties worden verplicht om in de woonvisie prestatieafspraken te maken over besparingsdoelen en warmtevoorziening
 • Nationaal Plan Energietransitie onder regie van een Energiecommissaris
 • Overheden worden verplicht om een energietransitieplan om te nemen om doelen Klimaatakkoord te bereiken
 • Hoge en jaarlijks stijgende minimumprijs voor CO2 samen met buurlanden
 • Europees emissiehandelsysteem (ETS) wordt aangescherpt
 • Energiebelasting wordt meer gebaseerd op CO2-uitstoot
 • Investeringszekerheid voor zelfopgewekte elektriciteit
 • Belastingkorting voor lokale energieopwekking door particulieren en coöperaties in stand
 • Belasting op energie omhoog voor grootverbruikers. Bedrijven kunnen belasting ontlopen door investeringen in energietransitie en besparing
 • Handhaving wet Milieubeheer wordt aangescherpt
 • Meer geld voor schone technieken en duurzame warmtevoorziening. Subsidies voor realisatie van hernieuwbare energie worden bij hoge CO2-prijs geleidelijk afgebouwd
 • Meer windenergie: uitbreiding parken op zee
 • Afbouw kolencentrales: hogere milieunormen, stoppen subsidie biomassa bijstook
 • Geen nieuwe kerncentrales
 • Verplichte inzet van bio-energie in chemiesector, vrachtverkeer en productie van groen gas
 • Geen CO2 opslag
 • Overheid maakt bindende afspraken met grote publieke investeerders om investeringen in fossiele energie af te bouwen en verschuiven naar schone energie en energiebesparing

Gas

 • In 2035 verwarming huizen/gebouwen voor 90% onafhankelijk van gas
 • NAM-compensatie voor waardedaling door gaswinning Groningen
 • Opkoopregeling voor mensen met onverkoopbaar huis in Groningen
 • Groningen wordt voorloper bij toepassing innovatieve energietransitie en besparing
 • Geen nieuwe winningslocaties voor olie of gas, afbouw huidige winningsactiviteiten
 • Verbod op schaliegaswinning

Circulaire economie

 • Overheid 100% duurzaam en verantwoord inkopen
 • Regels voor ontwerp producten worden aangescherpt
 • Resultaatverplichting voor bedrijven: verpakkingsindustrie, supermarkten, afvalsector. Samenwerken om hergebruik te stimuleren
 • Hogere heffing op afvalstort en afvalverbranding
 • Statiegeld op plastic flessen uitbreiden naar kleine PET-flessen

Transport

 • Strengere milieunormen voor nieuwe auto’s, uiteindelijk richting emissieloze auto’s
 • Zuinige autobanden worden verplicht
 • Kilometerheffing voor vrachtverkeer
 • CO2-beprijzing luchtvaart en scheepvaart in Europees verband

Ruimte

 • Ruimte voor duurzame energieopwekking
 • Sterke en schone binnenvaart

Kijk hier voor het volledige concept verkiezingsprogramma van D66.

Carla Dik Faber ChristenUnie verkiezingen
christenunie logo verkiezingen

Punten op het gebied van klimaat, energie en duurzaamheid

Op het gebied van klimaat, duurzaamheid en energie zijn de volgende punten (zie o.a. hoofdstuk 2, verkiezingsprogramma D66)

 • Alle kolencentrales moeten sluiten
 • Schaliegas blijft tot 2023 onder de grond
 • In 2030 moet 30% van energievoorziening duurzaam zijn
 • Klimaatambities verhogen door te streven naar een verlaging van broeikasgas uitstoot met 25% in 2020, 55% in 2030 en klimaatpositief in 2050. Om dit te bereiken moet in 2030 40% energie duurzaam opwekken en 40% besparen
 • Voor het bereiken van de C02-reductie doelstellingen dient een Ontwikkelingsplan te worden ontwikkeld met evaluaties en bijsturing
 • Door sluiting kolencentrales, de groei van duurzame elektriciteit en de tijdelijke inzet van gascentrales moet de komende kabinetsperiode de uitstoot van CO2 voor elektriciteitsopwekking sterk dalen
 • Er moet een Minister voor Klimaat en Energie komen
 • In 2050 alle huizen klimaatneutraal
 • 000 betaalbare energie neutrale woningen
 • In 2030 alle openbare gebouwen klimaatneutraal
 • Gemeenten en provincies maken voor 2020 een energiebestemmingplan met de energievraag van gebouwen en vullen deze vraag duurzaam in
 • Geen gas of olie als brandstof in nieuwbouwwoningen en kantoren
 • Einde aan jojobeleid rond het zelf opwekken van energie
 • Energiebelasting koppelen aan CO2-uitstoot
 • Een grondstoffenakkoord om belemmeringen circulaire economie weg te nemen en meer internationale samenwerking
 • Verlenging aangescherpt Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit tot 2021
 • Producenten zelf verantwoordelijk voor het afval van hun producten
 • Belastingvoordeel voor elektrisch rijden en voor zelf stroom opwekken
 • Investeren in innovatie en in ‘groene ondernemers’ en meer overheidssteun voor de duurzaamheidsbeweging
 • Oprichting publieke investeringsbank, o.a. voor investeringen in energietransitie
 • Niet afhankelijk zijn van Rusland of Saoedi-Arabië
 • Kernenergie geen langetermijnrol, geen nieuwe kerncentrale, kerncentrale Borssele uiterlijk in 2023 sluiten.
 • Structureel en voorspelbaar energiebeleid
 • Versnelling van de transitie
 • Leaseconstructie voor zonnepanelen
 • Bevorderen dat EU met hogere CO2-prijs gaat werken
 • Minimumprijs in CO2 emissiehandel
 • Provincies stellen plafondwaarden voor de stikstofverdeling vast
 • Vleesconsumptie en –productie verlagen om milieudruk te verlagen
 • Aanpak lucht- en scheepvaart bevorderen
 • Gaswinning Groningen moet structureel laag blijven
 • Schade bij mijnbouw, zoals gaswinning, altijd vergoeden
 • Meer afstand van NAM door onafhankelijke besluitvorming en onderzoeksprogramma
 • Aansluiting op gas vervangen door aansluiting op warmte
 • Gasinkomsten voortaan gebruiken voor verduurzaming
 • Samenwerking met industrie om waardevolle grondstoffen uit biomassa te halen i.p.v. 4 mrd naar bijstook biomassa in kolencentrales
 • Geen nieuwe mijnbouwactiviteiten in beschermde natuurgebieden

Kijk hier voor het volledige verkiezingsprogramma van D66.

Stientje van Veldhoven D66 verkiezingen
logo d66 verkiezingen

Punten op het gebied van klimaat, energie en duurzaamheid

 • Maximale temperatuurstijging van 2°C. Reductie van de uitstoot van broeikasgassen met 55 procent in 2030 en 95 procent in 2050 voor Nederland en de EU. Deze doelen worden verankert in de Klimaatwet.
 • Spoedige overgang naar een circulaire economie. Producenten blijven verantwoordelijk voor hun producten na verkoop. Producten moeten zodanig worden samengesteld dat zij op termijn volledig biologisch afbreekbaar of recyclebaar zijn.
 • De subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) moet beter benut worden. Offshore windenergie moet een speerpunt van het Nederlands beleid zijn.
 • Nederland moet koploper worden bij slimme energienetten.
 • Er moet een minimumprijs voor CO2 komen in samenspraak met Duitsland, België, Frankrijk en Denemarken: ‘Noordzeecoalitie voor energietransitie’. Aantoonbaar gevoelige industrieën voor carbon leakage, zoals staal, worden ontzien bij de CO2-beprijzing. Mochten inspanningen van VS en China, ondanks Parijs, toch niet in lijn zijn met die van de EU, dan zet de PvdA zich in voor CO2-grensheffingen.
 • Na het Energieakkoord nieuwe, ambitieuzere doelstellingen en beleid in het kader van de Klimaatwet: volledig duurzame energievoorziening in 2050.
 • Gebruik van warmtepompen en zonne-energie stimuleren door de energiebelasting op aardgas te verhogen en op elektriciteit te verlagen.
 • Vrijstelling achter de meter uitbreiden.
 • De salderingsregeling blijft ook na 2020 bestaan.
 • Eigeninitiatief en coöperaties voor decentrale energieopwekking gemakkelijker maken met een stimuleringsregeling groene energie voor zelfopwekkers.
 • Energiecoöperaties voorrang geven bij de gunning van windmolenprojecten.
 • Zo snel mogelijk afscheid nemen van de kolencentrales, te beginnen met de meest vervuilende.
 • Benutting van biomassa als grondstof voor biochemie, alleen tweede- en derde-generatiebiobrandstof, en terughoudendheid met gebruik in kolencentrales.
 • Kernenergie en schaliegas zijn ongeschikt voor onze toekomstige energievoorziening. Kerncentrale Borssele zo snel mogelijk sluiten; Zeeland financieel helpen bij de ontmanteling van Borssele.
 • Europese normen aanscherpen zodat in 2025 alleen nog emissieloze nieuwe personenauto’s, motoren, bromfietsen en scooters worden verkocht.
 • Bindende afspraken met coöperaties en verhuurders voor het hoogwaardig isoleren van alle woningen in 2025. In 2020 is alle nieuwbouw in Nederland minimaal energieneutraal.
 • Microplastics uit cosmetica en wasmiddelen verwijderen
 • Waterfilters tegen vervuiling door medicijnen bij ziekenhuizen verplicht te stellen.
 • Bij de waterzuivering grondstoffen als fosfaten uit afvalwater winnen en hergebruiken.
 • Bedrijven die veel warmte produceren mogen die niet meer op het oppervlaktewater lozen, maar worden verplicht die aan warmtenetten te leveren.
 • Ieder product een productlabel krijgt waar aan de consument kan zien wat de sociale en ecologische prestatie of belasting van het product en de verpakking is. Alle verpakkingen worden op termijn biologisch afbreekbaar.
 • De schadeafhandeling moet bij de NAM worden weggehaald en onder publieke verantwoordelijkheid plaatsvinden. Schade moet ruimhartig worden vergoed en huizen, scholen en monumenten preventief versterkt.
 • De gaswinning in Groningen de komende tijd zo snel mogelijk terugbrengen, door de alternatieven voor het in Nederland benodigde laagcalorische gas die er zijn volledig te gebruiken en door de export af te bouwen. Onafhankelijk toezicht op de gaswinning.
 • Vast deel van de opbrengst van de gaswinning te investeren in de regio Groningen.

Een rechtvaardiger en groener belastingstelsel 

 • Prijs van elektriciteit verlagen en die van aardgas in de eerste schijf verhogen.
 • Invoering van een CO2-belasting.
 • Verpakkingsbelasting opnieuw invoeren en de opbrengst verdubbelen.
 • Heffing invoeren op de lozing van restwarmte.
 • Volledig elektrisch rijden krachtig blijven stimuleren.

Milieu en externe veiligheid 

 • Het statiegeld op lege flessen handhaven, evenals het verbod op gratis plastic tassen.
 • Opname van lucht- en scheepvaart in het wereldwijde klimaatverdrag en voor wereldwijd geldende maximumeisen aan giftige stoffen in brandstof voor lucht- en scheepvaart.
 • Kerosineheffing en voortschrijdende uitstootnormen voor schepen in Europees verband.
 • In nationaal verband initiatieven steunen uit de vervoersector om de binnenvaart te vergroenen.
 • In EU- verband werken aan een verbod op hormoonverstorende stoffen in producten en het milieu.
 • Eén landelijk systeem van milieuvignetten instellen.
 • Aantal giftreinen door stedelijke gebied beperken. Investeren in alternatieve routes.
 • Druk zetten voor de sluiting van de kerncentrales Doel en Tihange in België.

Klik hier voor het volledige concept verkiezingsprogramma van de PvdA.

Lodewijk Asscher PvdA verkiezingen
Jan Vos PvdA verkiezingen
Logo PvdA verkiezingen

Punten op het gebied van klimaat, energie en duurzaamheid

Economie

 • De energiebelasting wordt gedifferentieerd: kolenstroom wordt duurder dan gas, groene stroom wordt minder belast. Zelf opgewekte groene stroom blijft onbelast
 • De negatieve milieueffecten van vliegverkeer worden in de prijs van vliegtickets verwerkt. Nederland voert deze accijns zelf in en gaat deze ook bepleiten in de Europese Unie
 • Het beprijzen van schaarse grondstoffen en producten die grote negatieve milieueffecten hebben, zoals hout, kolen en fosfaat
 • Producenten moeten gaan betalen voor (plastic) verpakkingen om het gebruik van verpakkingsmateriaal terug te dringen

Milieu, klimaat en energie

 • De overheid geeft onafhankelijke en duidelijke informatie over de impact van producten en diensten op klimaat en milieu
 • Alle beleid wordt langs de duurzaamheidsmeetlat gelegd
 • De norm voor inkoop van alle producten en aanbestedingen wordt 100% duurzaam en fair trade
 • Regering staakt het verzet tegen uitspraak van rechter in Klimaatzaak. I.p.v. energie steken in het nakomen van de verplichtingen en het realiseren van de ambities die nodig zijn om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graad Celsius
 • Klimaatwet waarin vastgelegd is dat in 2020 uitstoot van broeikasgassen 40% minder is dan in 1990, in 2030 65% minder
 • In 2040 is Nederland CO2-neutraal en wordt er geen fossiele brandstof meer gebruikt
 • Nederland wordt weer voortrekker in het maken van mondiale, bindende afspraken om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren
 • Nederland pleit binnen Europa voor afschaffing van het mislukte handelssysteem in CO2-uitstoot (ETS). In plaats daarvan komen er bindende reductieverplichtingen
 • Opslag van CO2 en afkoop reductiedoelstellingen worden niet meegeteld in het behalen van de Europese reductiedoelstellingen
 • In 2030 bespaart Nederland 50% energie ten opzichte van 2014
 • Duurzame energie wordt opgehoogd naar 25% in 2020, en 60% in 2030. In 2040 alle energie duurzaam opwekken
 • De energiemarkt wordt drastisch hervormd; er wordt paal en perk gesteld aan de nadelige effecten van de te ver doorgevoerde liberalisering
 • Energiebedrijven worden verplicht om een jaarlijks oplopend percentage aan duurzaam opgewekte stroom te leveren
 • Maximum aan de uitstoot van broeikasgassen door nieuwe én bestaande energiecentrales
 • Grootverbruikers van energie krijgen geen subsidies of belastingkorting meer
 • Milieukosten van productie van elektriciteit doorberekenen in de prijs
 • Duurzame energie krijgt voorrang op het energie- netwerk, met ‘slimme energienetten’ (smart grids), die gevoed worden door groene, kleinschalig en decentraal opgewekte energie
 • Er komt een masterplan voor duurzame warmteopwekking en –distributie
 • Nederland kiest voor strikte normen voor energieverbruik van apparaten, vervoermiddelen en datacentra en zet zich in voor een Europees energielabel dat rekening houdt met het verbruik en met de hele levenscyclus, van productie tot recycling
 • Overheidsinvesteringen in energieonderzoek richten zich voortaan op energiebesparing en duurzame energieproductie
 • Zeer vervuilende fossiele brandstoffen zoals teerzand-olie en schaliegas komen Europa niet meer in
 • Bedrijven zoals Shell en BP gaan bovendien verplicht rapporteren over de klimaat- en milieu-impact van hun brandstoffen
 • Gasgebruik wordt duurder
 • Gaswinning in Groningen wordt zo snel mogelijk gestaakt
 • Betere isolatie van huizen en gebouwen, en andere manieren van verwarming zodat binnenlandse vraag naar gas daalt
 • Schalie- en steenkoolgas blijven in de grond
 • CO2-opslag staan we niet toe
 • Geen nieuwe kolen- of kerncentrales. Bestaande centrales worden zo snel mogelijk gesloten
 • Windenergie wordt mogelijk gemaakt op locaties waar dieren en natuur er geen of weinig hinder van ondervinden
 • Mestvergisters zijn geen duurzame energiebron, dus stoppen de subsidies en worden niet meer gebouwd
 • Duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen. Verplichte bijmenging stopt direct, evenals import van hout en palmolie
 • Vanaf 2018 alle gebouwen tenminste energieneutraal
 • Vanaf 2025 brengt de nieuwe bebouwde wijk meer energie op dan verbruikt wordt
 • Nieuwe wijken worden gasvrij
 • Zelf opgewekte elektriciteit moet je terug kunnen leveren aan het net, voor de prijs die je zelf betaalt voor stroom (belastingvrij)
 • Bewonerscollectieven mogen opgewekte energie onderling uitwisselen zonder belasting te betalen
 • Woningcorporaties worden verplicht jaarlijks een deel van woningbestand te isoleren
 • Onroerendezaakbelasting (OZB) wordt gedifferentieerd naar energielabel en energieverbruik
 • Verplicht energielabel voor alle kantoorruimtes
 • Zonnepanelen op gebouwen, langs snelwegen en rondom vliegvelden worden de norm
 • Grondstoffenwet met bindende verplichtingen
 • In 2030, gebruik van grondstoffen gehalveerd en alle grondstoffen hergebruikt
 • Grote bedrijven gaan een grondstoffenboekhouding bijhouden en maken hun uitstoot van broeikasgassen inzichtelijk
 • Nieuwe producten worden ontworpen volgens strenge duurzaamheidseisen
 • Statiegeld blijft behouden en wordt uitgebreid tot blikjes, wegwerpbekers en kleine (plastic) flesjes
 • Beëindigen het storten en verbranden van afval en verbeteren afvalinzameling
 • Nieuwe producten moeten voor groot deel uit gerecyclede materialen bestaan
 • Verduurzaming van goederenvervoer door de stad
 • In 2025 geen nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren meer verkocht
 • Volledig elektrische auto’s en auto’s die op waterstof rijden worden fiscaal aantrekkelijker
 • Duurzaam personen- en goederenvervoer over water wordt gestimuleerd, inclusief veerverbindingen.
 • Nederland zet in op betrouwbare, betaalbare, emissie- arme en snelle openbaarvervoersverbindingen in Europa
 • De overheid ondersteunt de ontwikkeling van waterstof aangedreven tractoren voor de landbouw
 • Op het gebied van vliegverkeer: op vluchten naar en vanuit Europa wordt een CO2-belasting geheven
 • Omgevingswet waarin bescherming van volksgezondheid, milieu en het landschap voorop staat
 • Harde duurzaamheidseisen aan import en winning van alle grondstoffen (ook voor halffabricaten)
 • Grote bedrijven geven verplicht inzicht in de herkomst van de materialen die zij gebruiken en de omstandigheden in de productieketen. Ze publiceren jaarlijks een winst- en verliesrekening voor mens, dier, omgeving en klimaat
 • In toekomstige klimaat-, milieu- en natuurverdragen concrete tussendoelen opnemen waarover landen verantwoording afleggen

Klik hier voor het volledige concept verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren.

Esther Ouwehand PvdD verkiezingen
Marianne Thiemen PvdD verkiezingen
Logo PvdD verkiezingen

Punten op het gebied van klimaat, energie en duurzaamheid

Punt 7:

 • Geen geld meer naar ontwikkelingshulp, windmolens, kunst, innovatie, omroep enz.

Kijk hier voor het volledige concept verkiezingsprogramma van PVV.

Barry Madlener PVV verkiezingen
Reinette Klever PVV verkiezingen
Logo pvv verkiezingen

Punten op het gebied van klimaat, energie en duurzaamheid

Verkeer en vervoer

 • Overheid kan helpen bij het stimuleren van elektrisch rijden, rijden op aardgas, waterstof, groen gas of een (andere) duurzame biobrandstof.
 • Er moet extra geld worden uitgetrokken voor proefprojecten met synthetische, niet fossiele, brandstoffen en voor proeven waarbij lokale groene stroom gebruikt wordt voor het opladen van elektrische auto’s.

Milieu

 • Een bodemprijs is nodig voor het Europese CO2-emissiehandelssysteem, zodat bedrijven daadwerkelijk gestimuleerd worden om energie te besparen en CO2-emissie te beperken. Deze bodemprijs moet gekoppeld worden aan (fiscale) compensatie van bedrijven en/of een financiële injectie voor energiebesparing en innovatie.
 • Bij het handhaven van de emissie-eisen die gesteld worden aan de uitstoot van schadelijke stoffen bij auto’s, moet de praktijkemissie leidend zijn.
 • Nederland zet in Brussel in op verdere aanscherping van de emissie-eisen voor nieuwe auto’s.
 • Stimuleringsregeling voor het vervangen van tweetakt scooters en bromfietsen door een elektrische variant.
 • In het mestbeleid per regio bekijken wat nodig is voor het verbeteren van de waterkwaliteit. Waterschappen daarbij betrekken.
 • Microplastics en de resten van medicijnen in het afvalwater van ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en huishoudens geven waterschappen veel werk. Dit moet bij de bron aangepakt worden.

Afval

 • Een stevige verpakkingenbelasting om onnodig gebruik van verpakkingsmateriaal omlaag te brengen.
 • Met gemeenten worden afspraken gemaakt over het invoeren van het zogenoemde diftar-systeem: wie minder restafval weggooit, hoeft ook minder te betalen.
 • De inzameling van afval wordt geoptimaliseerd door meer gebruik te maken van nascheiding bij opgehaald restafval en ‘omgekeerd inzamelen’.
 • Statiegeld stimuleert recycling en voorkomt zwerfvuil. Laat het statiegeld daarom blijven bestaan.
 • Bij innovatieve verwerking van afvalwater en andere reststoffen worden waardevolle grondstoffen geproduceerd. Deze stoffen moeten niet langer onder de afvalregelgeving vallen.

Energiebesparing

 • Samen met woningcorporaties moeten huizen en bedrijfspanden zuiniger gemaakt worden. Ook in de industrie- en transportsector kunnen en moeten slagen gemaakt worden.
 • De regelgeving moet commerciële verhuurders stimuleren om ook energiebesparende maatregelen te treffen in onzelfstandige woonruimte, zoals studentenkamers.
 • De overheid moet investeren in een tenderregeling voor grootschalige besparingsprojecten.
 • De leningsvoorwaarden van energiebesparingsfondsen moeten versoepeld worden.
 • De Stimuleringsregeling energieprestatie huursector moet verlengd en verruimd worden.
 • Er moeten hypotheekvormen komen die energiebesparing stimuleren, grootschalige ‘nul op de meter’-projecten en lease- en leenregelingen voor inzet van duurzame installaties, zoals warmtepompen.
 • Aanleg van warmte/koude-netten kan een goede aanvulling zijn op verduurzaming van gebouwen in stadswijken.
 • Iedereen gaat meebetalen aan de aanleg van grootschalige warmtenetten. Er komt geen aansluitplicht.
 • Het huidige ondersteuningsprogramma Energie van gemeenten wordt opgeplust.
 • Er komen lokale energiecoöperaties, met aanvankelijk steun van het Rijk.
 • De bekostigingsstructuur voor schoolgebouwen moet investeringen in energiebesparing stimuleren.
 • Er komt een belasting op het grootschalig lozen van restwarmte.
 • Het investeren in energiebesparende maatregelen wordt aantrekkelijker gemaakt.

Sturing

 • Net als voor de waterveiligheid het Deltaprogramma en de Deltacommissaris goed werk verrichten, zou dat ook kunnen voor de energievoorziening, met een Eta-programma en een Eta-commissaris.
 • Hoger belasten van het gebruik van grondstoffen en energie.
 • Investeren in energiebesparing en duurzame energieproductie stimuleren door belastingverlaging.
 • Minder consumenten belasting voor (duurzaam) stroom en meer belasting voor (fossiel) gas.
 • Huishouden met lage inkomens tegemoetkomen in verband met de stijgende energiebelasting.
 • Regelgeving aanpassen die energiebesparing of verduurzaming van de energieproductie onnodig belemmert.

Innovatie

 • Demonstratieprojecten moeten worden ondersteund. Ook kleine bedrijven en onderzoeksinstellingen moeten alle ruimte krijgen om hier aan mee te doen.
 • Er moeten meer en grotere gelijkspanningskabels naar het buitenland gelegd worden.
 • Import van synthetische brandstoffen moet aantrekkelijk(er) worden gemaakt.
 • Netbeheerders en bedrijven dienen meer ruimte te krijgen om te vernieuwen.

Duurzaam

 • Minder subsidie naar (nieuwe) windmolenparken en méér naar energiebesparing en innovatie.
 • De subsidiëring voor windmolenparken moet uitgesmeerd worden over 20 in plaats van 15 jaar.
 • Bij windmolenprojecten op land moeten omwonenden mee profiteren.
 • Geluidsregels voor windmolens moeten (weer) worden aangescherpt.
 • De garantieregeling voor aardwarmteprojecten wordt uitgebreid naar de exploitatiefase.
 • Aan de subsidiëring van het bijstoken van biomassa in kolencentrales moet een eind komen.
 • Huishoudens en bedrijven die zelf groene stroom opwekken of groen gas produceren dan wel groene stroom of gas van regionale productie-installaties gebruiken, dienen vrijstelling of verlaging van de energiebelasting te krijgen. De salderingsregeling gaat hierin op. De subsidieregeling duurzame energie wordt hierop afgestemd.

Kernenergie

 • De kerncentrale bij Borsele blijft open mits de veiligheid gewaarborgd is.
 • Nieuwe kerncentrales die niet regelbaar en niet door en door veilig zijn en die langlevend radioactief afval opleveren, komen Nederland niet in.
 • De veiligheid van kerncentrales moet streng gecontroleerd en gehandhaafd worden.

Fossiele energie

 • Winning van schaliegas is ongewenst.
 • De jaarlijkse gaswinning uit het Groningenveld moet verder omlaag als de veiligheid dat vereist.
 • Nu nieuwe, efficiënte kolencentrales sluiten, is onverstandig. Het stilleggen en sluiten van vervuilende centrales kan bevorderd worden via CO2-beprijzing.

Europese Unie

 • Diepere doordenking is nodig over wat op EU-niveau geregeld moet worden, zoals vrijhandel, interne markt, milieu, veiligheid, landbouw, energie, en klimaatbeleid.

Klik hier voor het volledige concept verkiezingsprogramma van de SGP.

Elbert Dijkgraaf SGP verkiezingen
Logo SGP verkiezingen

Punten op het gebied van klimaat, energie en duurzaamheid

Eerlijk Delen en Eerlijk Betalen 

 • Vergroening belastingstelsel. Grootverbruikers van energie zwaarder belasten.

 Betaalbaar Wonen in een Leefbare Wijk 

 • Alle woningen energiezuinig en duurzaam maken. Woningcorporaties gebruiken hun extra investeringsruimte mede om bestaande woningen te verbeteren tot minstens energielabel B in 2021.

Meeprofiteren van Duurzame Energie

 • Wettelijke regeling voor inspraak en participatie van omwonenden van windparken en vergelijkbare energieprojecten. Ook compensatiemaatregelen.
 • Per sector een tijdpad vastleggen om in 2050 CO2-neutraal te zijn.
 • Kolencentrales sluiten, geen schaliegas winnen, niet boren naar gas in het Waddengebied en geen nieuwe kerncentrales bouwen. Inzetten om de kerncentrales in België snel gesloten te krijgen.
 • Gaswinning Groningerveld verlagen tot een veilig en verantwoord niveau. De NAM vergoedt de schade, wordt op afstand geplaatst bij de verdere afhandeling daarvan en speelt geen inhoudelijke rol meer bij verder onderzoek naar de gaswinning. De bewijslast van mijnbouwschade komt te liggen bij de exploitant.
 • Belastingvoordeel voor energiegrootverbruikers in de industrie fors verlagen.
 • Gebouwen en woningen worden zo snel mogelijk geïsoleerd, minstens naar energielabel B of verder naar ‘nul-op-de-meter’.
 • We maken serieus werk van hergebruik van restwarmte en van een optimale afstemming van energievraag en –aanbod.
 • Het Energieakkoord en het bijbehorend subsidiekader SDE+ gaan op de schop. Mestvergisting en biomassabijstook niet duurzaam genoeg.
 • Klimaat- en energiewet met maatregelen tot 2050 om dan CO2-neutraal te zijn. Nieuw Energieakkoord met nadruk op energiebesparing en (her)gebruik van warmte. Duurzame opwekking concentreren in wind-op-zee, zonne-energie, aardwarmte en kunstmatige foto- synthese.
 • Het Europees emissiehandelssysteem (ETS) werkt niet, omdat de prijs van CO2 te laag is. Vorm van CO2-beprijzing ontwikkelen die daadwerkelijk prikkelt tot verlaging van de uitstoot, volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’.
 • Eneco en Delta worden niet gesplitst.
 • Verplichte winkelnering bij warmteleveranciers afbouwen. Energieapps en privacybestendige slimme meters gebruiken om energieverbruik gemakkelijker te beperken.

Een Schoon Milieu en een Gezonde Omgeving 

 • Transitie naar een samenleving waarin ‘afval’ niet meer bestaat, maar grondstoffen zoveel mogelijk worden hergebruikt – inclusief bouwafval.
 • Statiegeld invoeren voor kleine flesjes en blikjes. Gebruik van plastic verder terug en de verspreiding van minuscule maar schadelijke nanoplastics voorkomen.
 • Hard optreden tegen illegaal afvaltransport, gesjoemel met stookolie, lozingen van drugsafval, landbouwgif en andere vervuiling van grond- en oppervlaktewater.
 • Drinkwater voorraden voor de toekomst beschermen tegen bedreiging en vervuiling, zoals het lozen van afvalwater en de winning van zout of gas.
 • De normen voor de luchtkwaliteitaanscherpen tot het niveau dat is vastgelegd door de VN-Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
 • Betere landelijke maatregelen om de kwaliteit van de lucht te verbeteren, zoals strengere normen voor de luchtkwaliteit en schoner wegvervoer.
 • Normen op het gebied van geluid, trillingen, stank en andere overlastgevers vaststellen op basis van de beste (en meest recente) wetenschappelijke inzichten.
 • Concreet actieplan voor de verwerking, opslag en eindberging van al ons nucleaire afval.
 • Duurzaam inkopen door de overheid koopt voortaan altijd duurzaam in. Ook publiek vastgoed zoveel mogelijk duurzaam bouwen en inrichten.
 • Meer aandacht voor goede omgang met het milieu en belang van een duurzame samenleving in het onderwijs.
 • Milieu inspectiepraktijk verbeteren en investeren in menskracht en deskundigheid.

Een Bereikbaar Land en Betaalbaar Vervoer 

 • Schiphol blijft in overheidshanden. Luchtvaart verduurzamen door gebruik van bio-kerosine te bevorderen en oude vliegtuigen extra te belasten.
 • Zoveel mogelijk kiezen voor spoor en binnenvaart voor goederenvervoer. Investeren in het verduurzamen van de binnenvaartvloot.
 • Overstap van fossiel naar volledig elektrisch rijden of andere milieuvriendelijke brandstoffen zoals waterstof stimuleren. Fiscale maatregelen, voldoende oplaadpunten en voorzien in goede informatie aan de autobezitter over de voordelen.

Klik hier voor het volledige concept verkiezingsprogramma van de SP.

 

Eric Smaling SP verkiezingen
SP logo verkiezingen

Punten op het gebied van klimaat, energie en duurzaamheid

Energie

 • Klimaatbeleid zo veel mogelijk in Europees verband vormgeven, bij voorkeur wereldwijd
 • Bestaande afspraken uit het Energieakkoord handhaven, en geen wijzingen toevoegen aangezien ondernemers investeringsbeslissingen genomen hebben op basis van deze meerjarige afspraken. De overheid moet een betrouwbare partner zijn
 • Deadlines voor het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen moeten wel kunnen worden bijgesteld, aangezien de technologische ontwikkeling voor het opwekken van duurzame energie snel gaat
 • Energiebeleid moet focussen op het beperken CO2-uitstoot
 • Het beleid moet sturen op resultaten, niet op technieken
 • Kernenergie als techniek moet dus ook mogelijk blijven
 • SDE+ subsidies budgettair begrenzen
 • SDE+ subsidies ook openstellen voor investeringen in innovatie en veelbelovende technieken voor het opwekken van duurzame energie
 • Toewerken naar een energiemarkt zonder subsidiering
 • Werk maken van voldoende grensoverschrijdende energienetwerken om de Europese energiemarkt te versterken. Dat is goed voor de leveringszekerheid en de prijsontwikkeling.
 • Regels die lokale energienetwerken in de weg staan aanpassen
 • Extra geld voor investeringen in energiebesparing en woningisolatie
 • Schade gaswinning in Groningen moet worden gecompenseerd
 • De veiligheid van omwonenden gaswinning Groningen staat voorop
 • Meer ruimte voor bijvoorbeeld biomassa en mono- en covergisting
 • Rijksinfrastructuur moet in 2030 energieneutraal zijn

 Klimaat

 • Geen extra Nederlandse regels (en subsidies) boven op internationale of Europese klimaatafspraken
 • Effectieve emissiehandel op Europees niveau (ETS): internationale herijking van emissierechtensysteem is noodzakelijk. De hoeveelheid CO2-rechten moet worden verminderd
 • De hoeveelheid emissierechten moet consequent evenredig worden bijgesteld naar rato van de hoeveelheid verduurzaming die plaatsvindt
 • Lijst met sectoren die in aanmerking komen voor gratis rechten moet worden beperkt
 • Opbrengsten van het veilen van emissierechten moet teruggeven worden aan het bedrijfsleven

Milieu

 • Geen extra Nederlandse regels op Europese normen luchtkwaliteit
 • Bronbeleid gebruiken om normen te behalen: door fabrikanten steeds strengere uitstootnormen op te leggen, worden zij gestimuleerd om te innoveren en steeds schonere auto’s, boten of vliegtuigen te produceren. Dit zorgt voor minder uitstoot van schadelijke stoffen
 • Bij wet- en regelgeving moet ook meer worden gewerkt met normen, zonder te hoeven vervallen in complexe modelberekeningen om milieueffecten in kaart te brengen. Er moet een globaler systeem van toetsing van ruimtelijke-ordeningsprojecten komen. Daarnaast moeten verkeer-, geluid-, luchtkwaliteit- en stikstofdepositiemodellen op hetzelfde moment worden geüpdatet. Zo wordt vertraging bij ruimtelijke-ordeningsprojecten voorkomen
 • Geen subsidies voor milieuclubs en belangenorganisatie die het werk of leven van anderen in gevaar brengen om hun gelijk te krijgen. Eventuele schade wordt op deze verhaald.
 • Toewerken naar een circulaire economie, waarbij afval weer als grondstof kan worden ingezet
 • Regels die ondernemers in de weg zitten naar circulaire economie wegnemen
 • Import van afval makkelijker maken
 • Extra geld om op te treden tegen afvaldumping
 • Ruimte geven aan innovatieve Nederlandse land- en tuinbouwsector

Transport

 • Internationale afspraken zijn nodig voor de verduurzaming van scheep- en luchtvaartsector

Kijk hier voor het volledige concept verkiezingsprogramma van VVD.

Remko Dijkstra VVD verkiezingen
Andre Bosman VVD verkiezingen
VVD logo verkiezingen
Search